ทำความเข้าใจกับกฏระเบียบของตลาดก่อนลงมือซื้อขาย

ระเบียบตลาดซื้อขายทันที (ตลาดสปอต)
ConnexMarket

 1. ระบบตลาดซื้อขายทันที (ตลาดสปอต)
  ระบบตลาดซื้อขายทันที (ตลาดสปอต) หมายถึง ระบบการ ประมูล จับคู่ หรือ ข้อตกลงผ่านอินเตอร์เน็ตและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ConnexMarket ของบริษัท เทรด คอนเน็กซ์ จำกัด เรียกย่อๆต่อไปนี้ว่า ระบบฯ
 2. ความรับผิดชอบ
  ผู้ซื้อและผู้ขายที่ใช้บริการระบบฯต้องรับผิดชอบต่อการซื้อขายระหว่างกันตามสัญญาทั้งหมด ตลาด ConnexMarket เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบตลาดเพื่อให้เกิดกระบวนการค้นพบราคาเท่านั้น ConnexMarket ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆในการส่งมอบสินค้า
 3. ตลาดและคุณสมบัติของตลาด
  ตลาดหมายถึง จุดรวบรวมเพื่อนำประกาศขายและส่งมอบสินค้าเกษตรในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
  • จะต้องลงทะเบียนเป็นตลาดในระบบฯ โดยมี ผู้จัดการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบ
  • มีสถานที่เพื่อการส่งมอบสินค้าเกษตรตามที่ได้มีการตกลงซื้อ-ขายผ่านระบบฯ
  • มีการตรวจมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้นๆตามวิธีการที่ยอมรับกันทั่วไปว่าได้มาตรฐาน
  • ตลาดสามารถเก็บค่าบริการจากสมาชิกได้ แต่ต้องแจ้งให้สมาชิกรับทราบก่อนล่วงหน้าโดยออกเป็นประกาศหรือกฏระเบียบของตลาด
 4. สมาชิกและคุณสมบัติสมาชิก
  สมาชิก หมายถึง นิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านรับซื้อ พ่อค้ารับซื้อ สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ กลุ่มจดทะเบียน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้ในระบบฯ โดยยื่นเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้
  • ใบอนุญาตค้าสินค้าเกษตรตามพรบ (หากมีพรบ.ควบคุม)
  • ทะเบียนการค้าพาณิชย์
  • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจ, ผู้รับมอบอำนาจ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจ, ผู้รับมอบอำนาจ)
  • หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนผู้มีอำนาจ (บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, นิติบุคคล)
  • อีเมลที่ใช้ประจำจริงสำหรับติดต่อกับตลาดและคู่ค้า
  • สมาชิกทุกรายจะไม่ใช้รหัสผ่านของผู้อื่นเพื่อเข้าระบบอย่างเด็ดขาด หากสมาชิกรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดจะพิจารณาดำเนินการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกรายนั้นๆได้
 5. สมาชิกประเภทผู้ซื้อมีหน้าที่ ดังนี้
  • ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินให้ครบตามมูลค่าสินค้าทั้งหมดให้แก่ผู้ขาย ณ จุดส่งมอบ จึงจะสามารถนำสินค้าออกไปจากจุดส่งมอบได้
  • ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการระบบ ค่าการขนส่งและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
  • ผู้ซื้อจะต้องรับสินค้า ณ จุดรวบรวมทั้งหมดให้เสร็จสิ้น ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกับผู้ขายไว้
  • ผู้ซื้อหรือผู้แทนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของทั้งตนเองและผู้แทน ที่ได้ดำเนินการในขั้นตอนของการประมูล จับคู่ หรือ ข้อตกลงในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกกรณี
 6. สมาชิกประเภทผู้ขายมีหน้าที่ ดังนี้
  • ผู้ขายจะต้องแจ้งปริมาณน้ำหนักและคุณภาพสินค้าทั้งหมดที่รวบรวมได้ (ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20%) ภายในก่อนวันทำการเปิดเสนอขาย 1 วันให้กับทางผู้จัดการตลาด ผู้ขายจะต้องนำสินค้าชั่งน้ำหนัก ณ จุดรวมสินค้า ตามเวลานัดหมายที่ตกลงกับผู้ประมูลได้
  • ผู้ขายจะต้องคัดแยกคุณภาพสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างเคร่งครัดหากคุณภาพสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ซื้อปรับลดราคาได้ตามความเหมาะสม
  • ผู้ขายรายใดหลีกเลี่ยงหรือไม่สามารถมอบสินค้าได้ตามที่แจ้งไว้ ให้คณะกรรมการตลาดสอบถามหรือสอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาบทลงโทษหรือสามารถตัดสิทธิ์การนำสินค้าเข้ามาขายในตลาดได้
  • ปริมาณสินค้าที่ผู้ขายส่งมอบให้กับผู้ซื้อจะต้องไม่มากกว่าหรือน้อยเกินกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณสินค้าที่ได้แจ้งไว้ในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 7. เจ้าหน้าที่คัดคุณภาพสินค้า
  เจ้าหน้าที่คัดคุณภาพสินค้า (Inspector)หรือ เซอร์เวย์เยอร์ (Surveyor) หมายความว่า บุคคลที่ผู้ซื้อและผู้ขายแต่งตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการคัดหรือตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด
 8. สินค้าและรหัส
  • สินค้าแต่ละชนิดถูกจัดชั้นตามรหัสสินค้าที่ปรากฏบนกระดานประมูลหรือกระดานจับคู่
  • สมาชิกต้องรับผิดชอบในการทำความเข้าใจกับรหัสแต่ละตัวว่าหมายความว่าอะไรและต้องรับหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญา
 9. วันที่ส่งมอบ สปอต และ ฟอร์เวริ์ด
  • ประมูล - ส่งมอบเสร็จสิ้นภายใน 3 วัน
  • จับคู่ - ส่งมอบ 3 หรือ 7 วัน ตามวันที่ๆปรากฏบนกระดานจับคู่และบนสัญญา
  • ตกลงราคา - เป็นการตกลงราคาล่วงหน้าตามแต่ข้อตกลงของสมาชิกและต้องส่งมอบตามวันที่ๆปรากฏบนสัญญา
 10. กรณีพิพาท
  • กรณีพิพาทต้องผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยของตลาดแต่ละแห่งก่อน หากยังไม่สำเร็จให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดตั้ง